ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการ "ว่าจ้าง" หรือ "รับจ้าง"
(1/2) > >>
joomla_man:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

การรู้กฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ ผู้รับจ้าง(ฟรีแลนซ์) และผู้ว่าจ้าง เพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเกิดผลดีตามมาในการตกลงทำงานนั้นๆ ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มีหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ "ว่าจ้าง" หรือ "รับจ้าง" ทำงานซึ่งทาง ThaiFreelanceBid.com เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ และไม่ทำให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้

บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 7 จ้างทำของ

มาตรา 587 อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่ บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อ ผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น

มาตรา 588 เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับใช้ทำการงานให้สำเร็จนั้น ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา

มาตรา 589 ถ้าสัมภาระสำหรับทำการงานที่กล่าวนั้นผู้รับจ้าง เป็นผู้จัดหา ท่านว่าต้องจัดหาชนิดที่ดี

มาตรา 590 ถ้าสัมภาระนั้นผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหามาส่ง ท่านให้ผู้ รับจ้างใช้สัมภาระด้วยความระมัดระวัง และประหยัดอย่าให้เปลือง เสียเปล่า เมื่อทำการงานสำเร็จแล้ว มีสัมภาระเหลืออยู่ก็ให้คืนแก่ ผู้ว่าจ้าง

มาตรา 591 ถ้าความชำรุดบกพร่องหรือความชักช้าในการที่ทำ นั้นเกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งสัมภาระซึ่งผู้ว่าจ้างส่งให้ก็ดี เพราะคำสั่ง ของผู้ว่าจ้างก็ดี ท่านว่าผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิด เว้นแต่จะได้รู้อยู่แล้ว ว่าสัมภาระนั้นไม่เหมาะ หรือว่าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องและมิได้บอกกล่าว ตักเตือน

มาตรา 592 ผู้รับจ้างจำต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของ ผู้ว่าจ้างตรวจตราการงานได้ตลอดเวลาที่ทำอยู่นั้น

มาตรา 593 ถ้าผู้รับจ้างไม่เริ่มทำการในเวลาอันควร หรือทำการ ชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งสัญญาก็ดี หรือทำการชักช้าโดยปราศจาก ความผิดของผู้ว่าจ้าง จนอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าการนั้นจะไม่ สำเร็จภายในกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะเลิก สัญญาเสียได้ มิพักต้องรอคอยให้ถึงกำหนดส่งมอบของนั้นเลย

มาตรา 594 ถ้าในระหว่างเวลาที่ทำการอยู่นั้นเป็นวิสัยจะคาด หมายล่วงหน้าได้แน่นอนว่า การที่ทำนั้นจะสำเร็จอย่างบกพร่องหรือ จะเป็นไปในทางอันฝ่าฝืนข้อสัญญาเพราะความผิดของผู้รับจ้างไซร้ ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้คืนดี หรือทำการ ให้เป็นไปตามสัญญา ภายในเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอก กล่าวนั้นก็ได้ ถ้าและคลาดกำหนดนั้นไปท่านว่าผู้ว่าจ้างชอบที่จะ เอาการนั้นให้บุคคลภายนอกซ่อมแซม หรือทำต่อไปได้ซึ่งผู้รับจ้าง จะต้องเสี่ยงความเสียหายและออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

มาตรา 595 ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระไซร้ ความรับผิด ของผู้รับจ้างในการบกพร่องนั้น ท่านให้บังคับด้วยบทแห่งประมวล กฎหมายนี้ลักษณะซื้อขาย

มาตรา 596 ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบการที่ทำไม่ทันเวลาที่ได้กำหนด ไว้ในสัญญาก็ดี หรือถ้าไม่ได้กำหนดเวลาไว้ในสัญญา เมื่อล่วงพ้นเวลา อันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะได้ลดสินจ้างลง หรือถ้าสาระ สำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลาก็ชอบที่จะเลิกสัญญาได้

มาตรา 597 ถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับมอบการที่ทำนั้นแล้วโดยมิได้ อิดเอื้อน ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องรับผิดเพื่อการที่ส่งมอบเนิ่นช้า

มาตรา 598 ถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับมอบการที่ทำนั้นแล้วทั้งชำรุด บกพร่องมิได้อิดเอื้อนโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย ผู้รับจ้างก็ ไม่ต้องรับผิด เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องนั้นเป็นเช่นจะไม่พึงพบ ได้ในขณะเมื่อรับมอบ หรือผู้รับจ้างได้ปิดบังความนั้นเสีย

มาตรา 599 ในกรณีที่ส่งมอบเนิ่นช้าไปก็ดี หรือส่งมอบการที่ทำ ชำรุดบกพร่องก็ดี ท่านว่าผู้ว่าจ้างชอบที่จะยึดหน่วงสินจ้างไว้ได้ เว้นแต่ผู้รับจ้างจะให้ประกันตามสมควร

มาตรา 600 ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาไซร้ ท่านว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับผิด เพื่อการที่ทำชำรุดบกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฏ ขึ้นภายในปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือที่ปรากฏขึ้นภายในห้าปี ถ้า การที่ทำนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน นอกจากเรือนโรงทำด้วย เครื่องไม้
แต่ข้อจำกัดนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ปิดบัง ความชำรุดบกพร่องนั้น

มาตรา 601 ท่านห้ามมิให้ฟ้องผู้รับจ้างเมื่อพ้นปีหนึ่ง นับแต่วัน การชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้น

มาตรา 602 อันสินจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่ทำ
ถ้าการที่ทำนั้นมีกำหนดว่าจะส่งรับกันเป็นส่วน ๆ และได้ระบุ จำนวนสินจ้างไว้เป็นส่วนๆไซร้ ท่านว่าพึงใช้สินจ้างเพื่อการแต่ละส่วน ในเวลารับเอาส่วนนั้น

มาตรา 603 ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ และการที่จ้างทำ นั้นพังทลายหรือบุบสลายลงก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซร้ ท่านว่า ความวินาศอันนั้นตกเป็นพับแก่ผู้รับจ้าง หากความวินาศนั้นมิได้ เป็นเพราะการกระทำของผู้ว่าจ้าง
ในกรณีเช่นว่านี้ สินจ้างก็เป็นอันไม่ต้องใช้

มาตรา 604 ถ้าผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ และการที่จ้างทำนั้น พังทลายหรือบุบสลายลงก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซร้ ท่านว่าความ วินาศนั้นตกเป็นพับแก่ผู้ว่าจ้าง หากความวินาศนั้นมิได้เป็นเพราะ การกระทำของผู้รับจ้าง
ในกรณีเช่นว่านี้ สินจ้างก็เป็นอันไม่ต้องใช้ เว้นแต่ความวินาศ นั้นเป็นเพราะการกระทำของผู้ว่าจ้าง

มาตรา 605 ถ้าการที่จ้างยังทำไม่แล้วเสร็จอยู่ตราบใด ผู้ว่าจ้าง อาจบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อเสียค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อ ความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น

มาตรา 606 ถ้าสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่ความรู้ความสามารถ ของตัวผู้รับจ้างและผู้รับจ้างตายก็ดี หรือตกเป็นผู้ไม่สามารถทำการ ที่รับจ้างนั้นต่อไปได้ด้วยมิใช่เพราะความผิดของตนก็ดี ท่านว่าสัญญา นั้นย่อมเป็นอันสิ้นลง
ถ้าและการส่วนที่ได้ทำขึ้นแล้วนั้นเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างไซร้ ท่านว่าผู้ว่าจ้างจำต้องรับเอาไว้และใช้สินจ้างตามสมควรแก่ส่วนนั้น ๆ

มาตรา 607 ผู้รับจ้างจะเอาการที่รับจ้างทั้งหมดหรือแบ่งการแต่ บางส่วนไปให้ผู้รับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งก็ได้ เว้นแต่สาระสำคัญแห่ง สัญญานั้นจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างคง ต้องรับผิดเพื่อความประพฤติหรือความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วง

เอามาให้อ่าน คับ เห็นว่าน่าสนใจ
 :)
adsene5438:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

การรู้กฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ ผู้รับจ้าง(ฟรีแลนซ์) และผู้ว่าจ้าง เพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเกิดผลดีตามมาในการตกลงทำงานนั้นๆ ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มีหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ "ว่าจ้าง" หรือ "รับจ้าง" ทำงานซึ่งทาง ThaiFreelanceBid.com เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ และไม่ทำให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้

บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 7 จ้างทำของ

มาตรา 587 อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่ บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อ ผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น

การจ้างทำของ คือ สัญญาที่บุคคลหนึ่งจ้างให้อีกคนหนึ่งทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จ โดยคนจ้างนั้นตกลงให้สินจ้างกับเรื่องที่จ้างนั้นๆครับ เช่น ก.จ้างให้ ข. เขียนเวปไซต์ โดย ก.จ่ายค่าจ้าง เมื่อทำเสร็จแล้วเป็นเงิน 5000 บาท เป็นต้น

มาตรา 588 เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับใช้ทำการงานให้สำเร็จนั้น ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานผู้รับจ้างหาเอง เช่น นาย ก.จ้าง นาย ข. เขียนเวปไซต์ นาย ข. ต้องหาอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆที่ใช้เขียน เป็นต้น

มาตรา 589 ถ้าสัมภาระสำหรับทำการงานที่กล่าวนั้นผู้รับจ้าง เป็นผู้จัดหา ท่านว่าต้องจัดหาชนิดที่ดี

สัมภาระในการทำงานผู้รับจ้างต้องหาสิ่งที่ดี เช่น โปรแกรมที่ใช้เีขียนต้องโปรแกรมดีๆ

มาตรา 590 ถ้าสัมภาระนั้นผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหามาส่ง ท่านให้ผู้ รับจ้างใช้สัมภาระด้วยความระมัดระวัง และประหยัดอย่าให้เปลือง เสียเปล่า เมื่อทำการงานสำเร็จแล้ว มีสัมภาระเหลืออยู่ก็ให้คืนแก่ ผู้ว่าจ้าง

ถ้าสัมภาระผู้ว่าจ้างเป็นคนหามาให้ ผู้รับจ้างต้องใช้ระมัดระวัง อย่าให้พังครับ คงรู้นะข้อนี้

มาตรา 591 ถ้าความชำรุดบกพร่องหรือความชักช้าในการที่ทำ นั้นเกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งสัมภาระซึ่งผู้ว่าจ้างส่งให้ก็ดี เพราะคำสั่ง ของผู้ว่าจ้างก็ดี ท่านว่าผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิด เว้นแต่จะได้รู้อยู่แล้ว ว่าสัมภาระนั้นไม่เหมาะ หรือว่าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องและมิได้บอกกล่าว ตักเตือน

ถ้าเกิดความล่าช้า หรือบกพร่องชำรุดในการทำสิ่งขอ เกิดขึ้นเพราะอุปกรณ์หรือสัมภาระที่ผู้ว่าจ้างส่งให้ หรือเพราะคำสั่งของผู้ว่าจ้างก็ดี ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ ยกเว้น จะรู้ว่าอุปกรณ์นั้นไม่เหมาะสมหรือคำสั่งทำนั้่นไม่ถูกต้อง

มาตรา 592 ผู้รับจ้างจำต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของ ผู้ว่าจ้างตรวจตราการงานได้ตลอดเวลาที่ทำอยู่นั้น

งานที่ผู้รับจ้างทำ ผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

มาตรา 593 ถ้าผู้รับจ้างไม่เริ่มทำการในเวลาอันควร หรือทำการ ชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งสัญญาก็ดี หรือทำการชักช้าโดยปราศจาก ความผิดของผู้ว่าจ้าง จนอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าการนั้นจะไม่ สำเร็จภายในกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะเลิก สัญญาเสียได้ มิพักต้องรอคอยให้ถึงกำหนดส่งมอบของนั้นเลย

อันนี้ผู้รับจ้างไม่เริ่มทำ หรือทำชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดสัญญา และเหตุที่ทำชักช้า ไม่ไ้ด้เกิดจากผู้ว่าจ้าง จนอาจคาดหมายได้ว่าการทำสิ่งของที่จ้างทำนั้นไม่เสร็จตามกำหนด ผู้ว่าจ้างจะเลิกสัญญาก็ได้ โดยไม่ต้องรอถึงกำหนดส่งมอบงาน (รู้สึกอันนี้จะมีตัวอย่างในบอร์ดเรานะ)

มาตรา 594 ถ้าในระหว่างเวลาที่ทำการอยู่นั้นเป็นวิสัยจะคาด หมายล่วงหน้าได้แน่นอนว่า การที่ทำนั้นจะสำเร็จอย่างบกพร่องหรือ จะเป็นไปในทางอันฝ่าฝืนข้อสัญญาเพราะความผิดของผู้รับจ้างไซร้ ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้คืนดี หรือทำการ ให้เป็นไปตามสัญญา ภายในเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอก กล่าวนั้นก็ได้ ถ้าและคลาดกำหนดนั้นไปท่านว่าผู้ว่าจ้างชอบที่จะ เอาการนั้นให้บุคคลภายนอกซ่อมแซม หรือทำต่อไปได้ซึ่งผู้รับจ้าง จะต้องเสี่ยงความเสียหายและออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

อันนี้ก็คือถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่างานมันผิด จะเกิดเสียหายสามารถบอกกล่าวให้ผู้รับจ้างแก้ไขได้ โดยถ้าบอกแล้วยังไม่ทำในเวลาอันสมควร ผู้ว่าจ้างสามารถหาคนอื่นมาแก้ไขได้

มาตรา 595 ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระไซร้ ความรับผิด ของผู้รับจ้างในการบกพร่องนั้น ท่านให้บังคับด้วยบทแห่งประมวล กฎหมายนี้ลักษณะซื้อขาย

อุปกรณ์ต่างๆถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา ความรับผิดในข้อบกพร่อง ให้ไปดูลักษณะการซื้อขาย

มาตรา 596 ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบการที่ทำไม่ทันเวลาที่ได้กำหนด ไว้ในสัญญาก็ดี หรือถ้าไม่ได้กำหนดเวลาไว้ในสัญญา เมื่อล่วงพ้นเวลา อันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะได้ลดสินจ้างลง หรือถ้าสาระ สำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลาก็ชอบที่จะเลิกสัญญาได้

ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ทันตามเวลา หรือถ้าไม่ได้กำหนด เมื่อเวลาเกินอันควรจะเป็น ผู้ว่าจ้างสามารถลดค่าจ้างได้ หรือสามารถยกเลิกสัญญาได้

มาตรา 597 ถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับมอบการที่ทำนั้นแล้วโดยมิได้ อิดเอื้อน ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องรับผิดเพื่อการที่ส่งมอบเนิ่นช้า

ถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับงานโดยยอมรับแต่โดยดีไม่มีอะไรติเตียน ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องการส่งมอบล่าช้า

มาตรา 598 ถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับมอบการที่ทำนั้นแล้วทั้งชำรุด บกพร่องมิได้อิดเอื้อนโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย ผู้รับจ้างก็ ไม่ต้องรับผิด เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องนั้นเป็นเช่นจะไม่พึงพบ ได้ในขณะเมื่อรับมอบ หรือผู้รับจ้างได้ปิดบังความนั้นเสีย

ถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับเรื่องการที่ชำรุด บกพร่องโดยไม่ได้ว่าอะไร ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ เว้นแต่ความชำรุดนั้นไม่ได้เห็นขณะส่งมอบ หรือผู้รับจ้างบิดบังเรื่องนี้
มาตรา 599 ในกรณีที่ส่งมอบเนิ่นช้าไปก็ดี หรือส่งมอบการที่ทำ ชำรุดบกพร่องก็ดี ท่านว่าผู้ว่าจ้างชอบที่จะยึดหน่วงสินจ้างไว้ได้ เว้นแต่ผู้รับจ้างจะให้ประกันตามสมควร

อันนี้คือ ถ้าส่งมอบช้า ส่งมอบการที่ทำชำรุด ผู้ว่าจ้างยังไม่จ่ายค่าจ้างได้ เว้นแต่ผู้รับจ้างจะให้ประกันตามสมควร

มาตรา 600 ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาไซร้ ท่านว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับผิด เพื่อการที่ทำชำรุดบกพร่องเพียงแต่ที่ปรากฏ ขึ้นภายในปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือที่ปรากฏขึ้นภายในห้าปี ถ้า การที่ทำนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน นอกจากเรือนโรงทำด้วย เครื่องไม้
แต่ข้อจำกัดนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ปิดบัง ความชำรุดบกพร่องนั้น

ถ้าไม่ได้เขียนประกันไว้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ เพื่อการทำชำรุดที่ปรากฎภายในหนึ่งปี แต่สำหรับสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน ยกไว้โรงเรือนไม้ ให้ประกันห้าปี ยกเว้นผู้รับจ้างนั้นปิดบังข้อบกพร่อง(อันนี้บังคับตลอดอายุเด้อ)

มาตรา 601 ท่านห้ามมิให้ฟ้องผู้รับจ้างเมื่อพ้นปีหนึ่ง นับแต่วัน การชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้น

อันนี้ก็ให้ฟ้องภายในหนึ่งปี นับแต่พบว่ามันบกพร่อง

มาตรา 602 อันสินจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่ทำ
ถ้าการที่ทำนั้นมีกำหนดว่าจะส่งรับกันเป็นส่วน ๆ และได้ระบุ จำนวนสินจ้างไว้เป็นส่วนๆไซร้ ท่านว่าพึงใช้สินจ้างเพื่อการแต่ละส่วน ในเวลารับเอาส่วนนั้น

อันนี้ก็คืองานเสร็จเงินมา ก็แค่นั้น แต่ถ้ากำหนดส่งกันเป็นงวดๆ ก็ให้จ่ายเงินตามงวดก็เท่านั้นครับ

มาตรา 603 ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ และการที่จ้างทำ นั้นพังทลายหรือบุบสลายลงก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซร้ ท่านว่า ความวินาศอันนั้นตกเป็นพับแก่ผู้รับจ้าง หากความวินาศนั้นมิได้ เป็นเพราะการกระทำของผู้ว่าจ้าง
ในกรณีเช่นว่านี้ สินจ้างก็เป็นอันไม่ต้องใช้

อันนี้ก็อุปกรณ์ผู้รับจ้างหามา เกิดพังแล้วงานพัง ถ้าไม่ได้เกิดจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายเงิน

มาตรา 604 ถ้าผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ และการที่จ้างทำนั้น พังทลายหรือบุบสลายลงก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซร้ ท่านว่าความ วินาศนั้นตกเป็นพับแก่ผู้ว่าจ้าง หากความวินาศนั้นมิได้เป็นเพราะ การกระทำของผู้รับจ้าง
ในกรณีเช่นว่านี้ สินจ้างก็เป็นอันไม่ต้องใช้ เว้นแต่ความวินาศ นั้นเป็นเพราะการกระทำของผู้ว่าจ้าง

อุปกรร์ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้เกิดพังแล้วงานพัง ถ้าไม่ได้เกิดจากผู้รับจ้างไม่ต้องจ่าย

มาตรา 605 ถ้าการที่จ้างยังทำไม่แล้วเสร็จอยู่ตราบใด ผู้ว่าจ้าง อาจบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อเสียค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อ ความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น

อันนี้ก็แค่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาได้ แต่ต้องจ่ายค่าที่ทำมาแล้วให้ผู้รับจ้าง(เขาเรียกความเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา)

มาตรา 606 ถ้าสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่ความรู้ความสามารถ ของตัวผู้รับจ้างและผู้รับจ้างตายก็ดี หรือตกเป็นผู้ไม่สามารถทำการ ที่รับจ้างนั้นต่อไปได้ด้วยมิใช่เพราะความผิดของตนก็ดี ท่านว่าสัญญา นั้นย่อมเป็นอันสิ้นลง
ถ้าและการส่วนที่ได้ทำขึ้นแล้วนั้นเป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้างไซร้ ท่านว่าผู้ว่าจ้างจำต้องรับเอาไว้และใช้สินจ้างตามสมควรแก่ส่วนนั้น ๆ

อันนี้ง่ายๆ คือ ผู้รับจ้างต้องใช้ความรู้นั้นทำงาน แต่ดันตายหรือไม่สามารถทำได้ บุคคลอื่นทำไม่ได้ ซึ่งไม่ได้เกิดจากผู้รับจ้างเ็ป็นคนก่อ(เช่นถูกรถชนตาย) สัญญาสิ้นสุดลงได้ ถ้างานที่ทำไปแล้วนั้นที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องรับเอาไว้ และจ่ายส่วนที่ทำนั้นให้กับญาติของผู้รับจ้าง

มาตรา 607 ผู้รับจ้างจะเอาการที่รับจ้างทั้งหมดหรือแบ่งการแต่ บางส่วนไปให้ผู้รับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งก็ได้ เว้นแต่สาระสำคัญแห่ง สัญญานั้นจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถของตัวผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างคง ต้องรับผิดเพื่อความประพฤติหรือความผิดอย่างใด ๆ ของผู้รับจ้างช่วง

อันนี้เอาไปแบ่งช่วงจ้างกันต่อครับ สามารถทำได้ ยกเว้นจะเขียนไว้ในสัญญา และถ้าเอาไปให้ทำช่วงต่อให้ผู้รับจ้างนั้นดูแลผู้รับจ้างช่วงด้วย

ผมเอามาแปลให้ครับ บางคนอ่านภาษากฎหมายไม่ออกครับ ถ้าส่งสัยอะไรถามผมได้ครับ ถ้าให้คำตอบไ้ด้ จะให้ครับ
Kobsoft:
ความรุ้
joomla_man:
ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ คุณ adsene5438
อืม ผมลืมนึกไปเลยว่า ภาษากฏหมาย บางครั้งมันเข้าใจยาก
 :)  ::)
Kaeji:
อ้างจาก: joomla_man ที่ 24 กรกฎาคม 2009, 22:25:14

ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ คุณ adsene5438
อืม ผมลืมนึกไปเลยว่า ภาษากฏหมาย บางครั้งมันเข้าใจยาก
 :)  ::)

ยากมากครับ ขนาดภาษาไทยบางครั้งยังยากเลยครับ +1 +1
นำร่อง
ดัชนีข้อความ
หน้าถัดไป