เรามาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกัน...*

<< < (3/15) > >>

journey:
 ศ
คำที่มักเขียนผิด                                        คำที่เขียนถูก                                                     หมายเหตุ
สสิธร, ศศิทร                                            ศศิธร                                                            ศศิธร หมายถึง ดวงจันทร์
-ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต                                    -ศาสตรดุษฎีบัณฑิต                                      ปริญญาเอก เช่น รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-ศาสตร์บัณฑิต                                           -ศาสตรบัณฑิต                                             ปริญญาตรี เช่น เศรษฐศาสตรบัณฑิต
-ศาสตร์มหาบัณฑิต                                      -ศาสตรมหาบัณฑิต                                        ปริญญาโท เช่น นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลป                                                         ศิลป์, ศิลปะ                                                  ใช้เป็นศัพท์โดด
ศิลปะกรรม                                                ศิลปกรรม                                                      คำสมาส
ศิลปะวัฒนธรรม                                        ศิลปวัฒนธรรม                                                หากต้องการแยกคำควรใช้ "ศิลปะและวัฒนธรรม"
ศิลปะวัตถุ                                                ศิลปวัตถุ                                                        คำสมาส
ศึกษานิเทศ, ศึกษานิเทศน์                           ศึกษานิเทศก์
สัตรู, ศตรู                                                  ศัตรู
โสกเศร้า                                                  โศกเศร้า
โสกศัลย์, โศกสันต์                                     โศกศัลย์
โศกะนาฏกรรม, โศกนาฎกรรม                       โศกนาฏกรรม                                                     ใช้ ฏ ปฏัก
ไสล, ศไล                                                 ไศล                                                              หมายถึง เขาหิน
ศรีษะ                                                      ศีรษะ
ศัทธา                                                     ศรัทธา, สัทธา                                                    นิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า


คำที่มักเขียนผิด                                       คำที่เขียนถูก                                                        หมายเหตุ
สะกัด                                                     สกัด
สะกาว                                                    สกาว
สะดับ                                                      สดับ
สถานการ, สถานะการณ์                              สถานการณ์
สรรค์หา                                                  สรรหา                                                               สรรค์ หมายถึง สร้าง, ทำให้เกิดขึ้น
สรรค์แสร้ง                                               สรรแสร้ง
สดวก                                                    สะดวก
สพาน                                                     สะพาน
สะบาย                                                    สบาย
สะบู่                                                      สบู่
สะไบ, ไสบ                                              สไบ
สะบง                                                     สบง
สมดุลย์                                                   สมดุล
สถิตย์                                                    สถิต
สิงห์โต                                                  สิงโต                                                                     หรือใช้เพียงคำว่า สิงห์
สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส                           สับปะรด                                                                มิได้แผลงมาจาก สรรพรส
สัมนา, สำมะนา                                         สัมมนา
สอาด                                                     สะอาด
สังเกตุ                                                    สังเกต
สังวรณ์                                                   สังวร
สังวาลย์                                                  สังวาล                                                                  ยกเว้นชื่อเฉพาะ "สังวาลย์"
สังสรร                                                    สังสรรค์
สัญโดษ                                                   สันโดษ
สร้างสรร                                                  สร้างสรรค์
สอบเชาว์                                                 สอบเชาวน์
สัพเหร่อ, สัปปะเหร่อ                                   สัปเหร่อ
สาบาญ                                                    สาบาน
สาธร                                                       สาทร                                                  ชื่อถนนสายหนึ่ง และเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร
สาระพี, สารพี                                            สารภี                                          ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวกลิ่นหอม, มิได้หมายถึง เครื่องครัว
สรรพยอก                                                 สัพยอก
สัญลักษ์                                                   สัญลักษณ์
สกิด                                                         สะกิด
สกด                                                         สะกด
สคราญ                                                     สะคราญ
สะพึงกลัว                                                  สะพรึงกลัว
สักการะบูชา                                               สักการบูชา                                             คำสมาส
สายสิญจ์                                                   สายสิญจน์
สรรเพชร                                                   สรรเพชญ
สัปลับ                                                        สับปลับ
สัมภาษ, สัมพาส                                          สัมภาษณ์
สาธารณะชน                                               สาธารณชน                                               คำสมาส
สาธารณะประโยชน์                                      สาธารณประโยชน์                                       คำสมาส
สาธารณะสถาน                                           สาธารณสถาน                                             คำสมาส
สาธารณะสุข                                               สาธารณสุข                                                คำสมาส
สาปสูญ                                                      สาบสูญ
สาบแช่ง                                                      สาปแช่ง
สาบสรร                                                       สาปสรร
สังเขบ                                                        สังเขป
สาระประโยชน์                                              สารประโยชน์                                             คำสมาส
สารสำคัญ                                                  สาระสำคัญ                                                   มิใช่คำสมาส
สารัตถะประโยชน์                                         สารัตถประโยชน์                                            คำสมาส
สารัตถสำคัญ                                               สารัตถะสำคัญ                                              มิใช่คำสมาส
สำอางค์                                                      สำอาง
สีสรร, สีสรรค์                                               สีสัน
สะเบียง, สเบียง                                             เสบียง
สูจิบัตร                                                        สูติบัตร
โสรส                                                         โสฬส                                                        อ่านว่า "โส-ลด"


คำที่มักเขียนผิด                                          คำที่เขียนถูก                                                   หมายเหตุ
หกคเมน,หกคะเมร                                       หกคะเมน
หงษ์                                                         หงส์
หนอยแน่                                                   หน็อยแน่
หน้าปัทม์นาฬิกา                                          หน้าปัดนาฬิกา
หมาไน                                                      หมาใน
หมาหมุ้ย หมามุ่ย,                                        หมามุ้ย
หยากใย่, หยักไย่, อยากไย่                           หยากไย่
อย่าร้าง                                                     หย่าร้าง
หยิบย่ง, หยิบโย่ง                                         หยิบหย่ง
ห่วงไย                                                      ห่วงใย                                                            คำที่ใช้ไม้ม้วน
หัวมงกุฎท้ายมังกร                                      หัวมังกุท้ายมังกร                                                (สำนวน)ไม่เข้ากัน ไม่กลมกลืนกัน
เหม็นสาป                                                  เหม็นสาบ
เหล็กใน                                                    เหล็กไน                                                           มิได้หมายความว่า เหล็กอยู่ข้างใน
แหลกราญ                                                 แหลกลาญ
โหยหวล                                                    โหยหวน
โหรพา, โหระภา                                           โหระพา
มั๊ย, ไม๊                                                      ไหม                                                   แผลงมาจาก "หรือไม่" (อาจอนุโลมใช้ มั้ย ตามเสียงพูด)
ใหหลำ                                                      ไหหลำ


คำที่มักเขียนผิด                                           คำที่เขียนถูก                                               หมายเหตุ
อนาธร                                                       อนาทร
อนุกาชาติ                                                   อนุกาชาด
อนุญาติ                                                      อนุญาต                                                     ญาติ เขียนมีสระ อิ
อนุเสาวรีย์, อณุสาวรีย์                                    อนุสาวรีย์
เอนก                                                         อเนก                                                        เช่น อเนกประสงค์
อเนถอนาถ                                                  อเนจอนาถ
อภิรมณ์                                                       อภิรมย์
อภิเสก อภิเษก
อัมรินทร์                                                    อมรินทร์                                                      ยกเว้นชื่อเฉพาะ "อัมรินทร์"
อะหลักอะเหลื่อ                                           อลักเอลื่อ
อวสาณ, อวสานต์                                        อวสาน
อะหิวาตกโรค                                             อหิวาตกโรค
ออฟฟิส, ออฟฟิต, อ็อฟฟิศ                            ออฟฟิศ
อะลุ่มอะล่วย, อลุ่มอล่วย อะลุ่มอล่วย,               อะลุ้มอล่วย
อะหลั่ย                                                     อะไหล่
อัญชัญ                                                     อัญชัน
อัธจันทร์                                                     อัฒจันทร์
อัตคัต                                                        อัตคัด
อัทยศัย, อัธยาษัย                                        อัธยาศัย
อัมพาส                                                      อัมพาต
อากาส                                                       อากาศ
อาฆาตมาตร้าย                                            อาฆาตมาดร้าย
อาเจียร                                                       อาเจียน
อานิสงฆ์                                                      อานิสงส์
อาเพส, อาเภส                                               อาเพศ
อารมย์                                                        อารมณ์
อาวร                                                           อาวรณ์
อาสสงฆ์                                                      อาสน์สงฆ์
อำนาจบาทใหญ่                                             อำนาจบาตรใหญ่
อัมหิต                                                          อำมหิต
อินธนู, อินทร์ธนู                                             อินทรธนู
อินทรีวัตถุ, อินทรีย์วัตถุ                                    อินทรียวัตถุ
อิริยาบท                                                        อิริยาบถ
อิสระเสรี                                                        อิสรเสรี                                                           คำสมาส
อิสระภาพ                                                       อิสรภาพ                                                          คำสมาส
อิสาน                                                            อีสาน
อุดมการ                                                         อุดมการณ์
อุธรณ์                                                            อุทธรณ์
อุธาหรณ์, อุทาหร                                              อุทาหรณ์
อุบาท                                                            อุบาทว์
อุปการะคุณ                                                     อุปการคุณ                                                        คำสมาส
อุปโลก                                                           อุปโลกน์
อุปัชฌา, อุปัชชา                                                อุปัชฌาย์
อุโมง                                                              อุโมงค์
เอกขเนก                                                         เอกเขนก
เอกฉัน, เอกะฉันท์                                              เอกฉันท์
โอกาศ                                                            โอกาส
ไอศรีม, ไอติม ไอศกรีม,                                      ไอศครีม

อ้างอิง
อ่านอย่างไร และเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ทุก พ.ศ.)

asemm:
กำ,ช่าย,เวง,กาน,ด้าย :-X

mixture:
ขอบคุนคุณมั๊กมาก ๆ คับครับ  ;D

deeman:
เยี่ยมมาก ครับผม


---ชมรมคนรักภาษาไทย----

barbies55:
"เด๋ว"ขอไว้สักคำได้ไหม เวลาเขียนเค้าเขียนถูกนะ แต่เวลาพิมมันขี้เกียจ  :'(

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว