เขตปกครองพิเศษ พัทยา คือ...............

<< < (7/11) > >>

คุณป้าขา:
หนูกำลังเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงนะคะ นี่อาจเป็นข้อสอบ Entrance หนูควรศึกษาให้ดีนะคะ

ผมอยากทราบข้อมูลว่ามีใคร อยู่ที่ เขตปกครองพิเศษพัทยา บ้างไหมครับ หรือ รู้ประวัติของ เมืองพัทยา บ้าง
เพราะที่ผมเคยได้และรู้มาก็คือ พัทยาเป็นเมือง ๆ หนึ่งที่แยกออกจาก จังหวัดชลบุรี ใช้ไหมครับ แต่ยังอยู่ใต้อำนาจของ ชลบุรี อยู่ ถ้าพูดง่ายๆก็คือ เป็นเมืองขึ้นของ ชลบุรี นั่นเอง ใช้หรือเปล่าครับ

--> หนูเข้าใจผิดแล้วค่ะ  เมืองขึ้น  ตามพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง "ประเทศ" ที่อยู่ในปกครองของ "ประเทศอื่น"  :P :P

--> ประวัติของเมืองพัทยา   มีดังนี้  เมืองพัทยา เป็นการปกครองท้องถิ่นของไทยรูปแบบหนึ่ง ที่ได้เคยทดลองใช้การจัดการปกครองแบบผู้จัดการเมือง (City Manager) เพียงแห่งเดียวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน (2542) เหมือนกับเมืองในหลายเมืองของสหรัฐอเมริกา โดยจัดให้ผู้บริหารมาจาก "การว่าจ้าง" ซึ่งอยู่บริหารหารต้องเป็นนักบริหารมืออาชีพ ปลอดจากความเป็นนักการเมือง  :) :)


--> ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒  มีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น แต่เนื่องจากการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเมืองพัทยาในปัจจุบันซึ่งมีปลัดเมืองพัทยาทำหน้าที่บริหารกิจการเมืองพัทยาโดยสัญญาจ้างยังไม่สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ประกอบกับสมควรจัดระเบียบการปกครองเมืองพัทยาใหม่ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และเพื่อให้เมืองพัทยามีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลังสอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้    :) :)

---> เรามาดูอำนาจของเมืองพัทยากันนะคะ    
       มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้
           (๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย
           (๒) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
           (๓) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
           (๔) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
           (๕) การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
           (๖) การจัดการจราจร
           (๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
           (๘) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย
           (๙) การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
           (๑๐) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ
           (๑๑) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
           (๑๒) การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว
           (๑๓) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
           (๑๔) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา

---> จะเห็นได้ว่าอำนาจหน้าที่ มีเพียงการจัดการเกี่ยวกับทางด้านสุขาภิบาลและจารีตประเพณีทั้งนั้นค่ะ  :) :)

---> เคยได้ยินว่า พัทยา เป็น เมืองที่ไม่ เหมือน ส่วนหนึ่งของประเทศไทย มีความแตกต่างโดยชัดเจน คืออะไรหรือครับ เขามีเศรษฐกิจเป็นของตนเองใช้ไหมครับ    --->  พัทยาเป็นเมืองทดลองในการใช้ระบบการจัดการส่วนท้องถิ้นแบบอเมริกาค่ะ   ส่วนเศรษฐกิจเป็นของตนเองนี่ ทุกจังหวัดเขาก็มีหมดค่ะ    :( :( :(


แล้วทำไมผู้ปกครองพัทยา ถึงไม่มีอำนาจในการยุบสภาเป็นของตนเองครับ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครพัทยา เทียบเท่า นายกรัฐมนตรี ของ ราชอาณาจักรไทย หรือเปล่าครับ  --> การจะมีอำนาจหรือไม่ ต้องดูตามตัวบทกฎหมายค่ะ อันนี้คงต้องไปถามฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทย   :P :P   ส่วนที่น้องบอก "นายกเทศมนตรี" นั้น  น่าจะเรียกว่า  นายกเมืองพัทยา นะคะ    ส่วนจะเทียบเท่าใครหรือไม่ น้องต้องศึกษาจากอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติค่ะ  มาตรา ๔๑ ให้เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา  --> แต่นายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งของคนทั้งประเทศ ซึ่งก็รวมคนพัทยาเช่นกัน   :P :P  ดูกฎหมายได้ที่นี่  http://www.pub-law.net/library/act_pataya01.html


เขตปกครองพิเศษพัทยา เหมือน ฮ่องกง  มาเก๊า   ของจีนไหมครับ  แล้วทำไม ฮ่องกง มาเก๊า ถึงมีทีมนักกีฬา
ทีมชาติเป็นของตนเองได้ครับ  มีทีมกีฬาไปแข่ง เอเชียนเกมส์  โอลิมปิคเกมส์  แล้ว พัทยา จะมีแบบนี้ได้ไหมครับ
ผมเคยไป พัทยา หลายที รู้สึกว่าคน พัทยา ส่วนใหญ่ ค่อนข้างเก่งในหลายเรื่อง ทั้งการเมือง การปกครอง
ถ้ารัฐบาลไทยให้ อิสระแก่พวกเขาสักหน่อย เขาอาจจะไปไกลกว่านี้ก็ได้นะครับ ผมคิด  --> แสดดดดดดดดดดด   อ่านมาถึงตรงนี้ กุเริ่มทนไม่ได้แล้วค่ะ  >:( >:( >:(  คุณปู่ผมเคย ทำงานที่ พัทยา ท่านบอกว่า พัทยา ตั้งอยู่ใน ชัยภูมิที่ดีมาก
เป็นป้อมปราการทางชายฝั่งได้เลย  ท่านนำเรือรบออกลาดตระเวรรอบๆ ชายฝั่ง ทะเล ท่านบอกว่าไม่เคยเห็นชายฝั่งที่ไหนน่ากลัวแบบ พัทยาเลย ถ้ามีข้าศึกเข้ามาก็แค่ตั้งป้อมไว้แล้วชุ่มโจมตีก็เพียงพอแล้ว แต่รัฐบาลกลางเห็นพัทยา เป็นเพียง เมืองทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นแบบไหนกันแน่เลย  --> แสดดดดดด   เรื่องแบบนี้มันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศค่ะ  ใครจะโง่บอกให้ข้าศึกรู้คะ    อย่าสักแต่พูด   >:( >:( >:(

ขอความเห็นจาก พี่ๆ ในบอร์ดด้วยครับ ว่าพัทยา มีรูปแบบการปกครองที่เหมือน ฮ่องกง  มาเก๊า หรือเปล่าครับ ผู้ปกครองพัทยา มีอำนาจบริหารงานปกครองตนเองได้มากแค่ไหนครับ    ขอบคุณครับ  --> นี่ไม่ใช่การขอความเห็นค่ะ นี่เป็นการถามข้อเท็จจริงแบบอนาจที่สุด  ถ้าน้องต้องการความเห็นจริงๆ ควรหาข้อมูลของ ฮ่องกง  มาเก๊า  และ พัทยา มาให้พี่ๆด้วยค่ะ ไม่ใช่มาขอทานความรู้  เขียนข้อความงี่เง่าให้คนเขาด่าแบบนี้   พี่เห็นแล้วก็อนาจใจค่ะ ก็อยากให้ความรู้ แต่อ่านมาเรื่อยๆแล้วเริ่มเห็นความไม่จริงใจของน้อง    >:( >:( >:(

นี่ไม่ใช่การวิพากษ์ วิจารณ์โปเกม่อนหรืออุลต้าแมนนะคะ   ดูแล้วน้องไม่ได้มีเจตนาอยากรู้ในเชิงวิชาการจริงๆ  พี่ขอฟันธงเลยว่า เด็กเกรียน

tosakp:
ไปกันใหญ่แล้ว เจ้าของกระทู้ครับ ถ้าจะโพสเรื่องพวกนี้ ไปบอร์ดเถอะนะ ทนไม่ได้จริงๆ ต้องขอโทษด้วย  :-\
ถึงมันจะเป็นห้อง Cafe แต่ก็ให้เกี่ยวๆกับบอร์ดบ้างนะครับ  :-X

BOokz:
พัทยา นี่ มี ศาล เหมือนกับ ศาลประจำจังหวัดหรือเปล่าครับ หรือพวก ศาลากลาง ประมาณนั้นหรือเปล่าครับ พอดีผมอยู่หาดใหญ่ไม่เคยไปพัทยาเลยครับ

bubbleball:
พี่ๆเห็นน้องเขาเครียด เลยอยากน้องเขาได้ไปพักผ่อนแก้เครียดเป็นเวลา 7 วันครับ (เขาบอกมา)  แต่หลัง 7 วันนี้ถ้าไม่ได้ก็ ค่อยติดต่อมาละกัน อิอิ

prima:
เอ่อ คิดว่าพัทยาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะ สวยงามและเจริญรุ่งเรืองดีคะ เป็นเมืองท่องเที่ยว
ส่วนมากก็น่าจะมีความสุขนะคะ  ส่วนเรื่องเป็นเมืองพิเศษ เพราะว่ามันอยู่ใกล้ทะเลมั้ง แบบว่ายังงัยดีอ่ะ ถ้าอยู่กทม. แล้วใส่บิกินี่เข้า7-11มันคงจะแปลกๆ แต่อยู่ที่นั่นมันก็ทำได้อ่ะนะ  :o

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว