ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

  แสดงกระทู้
หน้า: 1 [2]
21  พัฒนาเว็บไซต์ / Link-Like Exchange / The Benefits of Petting Dogs | PCG เมื่อ: 31 สิงหาคม 2022, 16:50:09

Petting a dog is not just about showing affection; it can also help to lower your stress levels. Petting dogs can reduce stress hormones in humans and increase levels of oxytocin, also known as the “love hormone” because it causes feelings of attachment, social bonding, and trust.

The Benefits of Petting Dogs

Petting dogs has been shown to have a number of benefits, including lowering blood pressure and reducing stress. In addition, petting dogs can be an important source of social support for those who are feeling lonely or socially isolated. 

Dogs can have many benefits for older adults, including strengthening one's sense of purpose and facilitating the formation of a supportive social network. For people struggling with dementia or Alzheimer's disease, having a pet to help provide cognitive stimulation may be beneficial in ensuring a better quality of life by reducing isolation.


How to Choose the Best Dog Food for Your Pet?

Choosing the best dog food is a tough task, especially when you have so many options available in the market. It is important to know what your pet needs and how much it needs in order to find the right food.

Some of the factors that you should consider when choosing the right dog food are its safety, quality, and affordability.There are many factors that need to be considered before choosing dog food for your pet. These include:

● The age of your pet     

● The size of your pet 

● The health condition of your pet  

● Your budget for buying dog food

● Your local climateWhat are the Ingredients You Should Look Out For When Feeding Your Dog?

Dogs are one of the most loyal animals. They will always be there for you, no matter what. But, did you know that they need to eat a healthy diet too?

Some dog owners don't think about their pet's diet and just feed them whatever they have on hand. But, this is not the best option for your dog. If you want to keep your furry friend healthy and happy, then it's important to know what ingredients they should be eating.

When it comes to feeding your dog, there are many things that you will need to consider. For example their size, age, and activity level; their health conditions; and how much time they spend outside each day. With all of these factors in mind, we can get a better idea of what type of food is best

About Perfect Companion (PCG) Thailand

Perfect Companion Group aims to enrich the quality of life of both humans and pets. They are constantly improving our products to meet the industry standards. they can ensure that our products and services are of high quality. They believe that our goods and services will create an even greater bond between you and your


Contact 

Address: 1 Empire Tower, South Sathorn, Yannawa,

Sathorn District, Bangkok 10120

Phone: +66-2091-9600

Fax: +66-2091-9699
Email: contact@perfectcompanion.com
22  พัฒนาเว็บไซต์ / Link-Like Exchange / Welcome to the Botox Alternative เมื่อ: 31 สิงหาคม 2022, 16:17:49

Botox is a treatment that has been used to reduce wrinkles and facial lines. It also helps in reducing the expression of frowns and forehead lines.

Botox, also known as Botulinum Toxin Type A, is a drug that is used to treat a number of conditions. It is a neurotoxin that temporarily reduces muscle activity in the face.


Botox can be used to treat many problems like:

-Wrinkles

-Excessive sweating

-Frown lines

-Crow's feet

-Migraines and headaches


Why Botox is helping with facial lifts?

Botox is a popular treatment for facial wrinkles that has been around since the 1980s. It is a neurotoxin that paralyzes muscles and prevents them from moving. This helps to reduce facial tension and improve skin texture.

Botox gives you a more youthful appearance by reducing the signs of aging on your face. It also improves the appearance of deep wrinkles and folds on your forehead, around your eyes, and between your eyebrows.

Botox can be used to help with other procedures like facelifts, facials, chemical peels, laser hair removal, dermabrasion, and more!


How Botox Decreases the Amount of Fat Cells in Face

Botox works to decrease the amount of fat cells in the face. It is injected into the muscles that control facial expression, and it is most commonly used for people who are experiencing wrinkles, frown lines, and drooping eyelids.


Botox can also help with crow's feet around the eyes and forehead. Botox can also be used to reduce crepiness on the forehead and soften deep wrinkles on your face.


Many celebrities have undergone facial plastic surgery in order to look younger. Some of them have even gone as far as having botox injections in their faces so that they can maintain their youthful appearance for a longer period of timeAbout Anna clinic

With the 10-year experience of skin specialists, Anna Clinic is focused on treatments that really show results in nurturing the skin, body shape and figure of the patients. They also provide facial plastic surgeries. they innovative laser and skincare products are approved by the Food and Drug Administration (FDA), Ministry of Public Health. All of the treatments are done in a calm and relaxed environment.

23  พัฒนาเว็บไซต์ / Link-Like Exchange / Why Building a House is both Time-Consuming & Expensive เมื่อ: 31 สิงหาคม 2022, 15:31:27

The first step to finding your perfect home is to decide what you need. Do you want a large family home or a small apartment? Do you need a place where you can work from home, or are you looking for something close to the city? No matter what kind of house you’re looking for, there’s a perfect one out there for everyone.


There are many factors that need to be considered when deciding on the type of house that will suit your needs best. For example, if you have children and don’t want them to have too much time on their hands, then it would be better to consider purchasing an apartment with some common space in the building. If however, you’re looking for more space and privacy then a large family home would


How to Find the Right Place for Your Home Construction


Some people prefer to buy a lot and build their house from scratch. Others prefer to buy a house that is already built and then customize it to their taste.


If you are looking for a lot, then you should know that there are different types of lots available. You can choose between residential or commercial lots, or vacant land that can be combined with other lands to form larger plots.


What is the Cost of Building a House?

The cost of building a house is determined by the type of construction, size and location. The average cost for a new single-family home in the US is $200,000. The construction estimate cost depends on the size and type of the house.


Why Building a House is both Time-Consuming & Expensive

The process of building a house is both time-consuming and expensive. There are many steps involved in the process, including the planning and design phases, finding a plot of land, securing financing for the project, hiring contractors and architects to help with construction, applying for necessary permits from local authorities, and more.


It's estimated that it takes about 10 months on average to build a new home in America. The average cost of building a new home is around $280 per square foot. This means that an average 2200 square foot home would cost about $570,000 to build.


The cost of building a house can vary depending on where you live in the country and what kind of dwelling you want to build. For example, it can cost as little as $100 per square


Website: https://www.scgrand.co.th/

24  พัฒนาเว็บไซต์ / Link-Like Exchange / Thailand's Best-Selling Safety Product Stores เมื่อ: 31 สิงหาคม 2022, 15:02:35

Safety is the most important topic in the workplace. It is a basic human right to be safe at work. It is important for both employers and employees to take safety seriously and have a plan in place to keep everyone safe.


For employers, it is important to provide their employees with the necessary safety equipment and train them on how to use it properly. They should also have emergency response plans in place in case of an accident or emergency situation. For employees, it's essential that they take care of their own safety by wearing the required safety equipment, following all safety guidelines, and reporting any unsafe conditions they encounter while at work.


Thailand's Best-Selling Safety Product Stores


Every day, people in Thailand trust best safety store in thailand to provide them with high-quality, reliable security products. They believe that our friendly and knowledgeable staff is committed to providing them with the best personal safety products .


About Safety-genius Thailand


For 30 years that their team has been in the business of complete PPE equipment, taking care of leading industrial plants both in Thailand and abroad.


They supply a wide range of safety and environmental equipment. including personal safety equipment. Their focus is on the needs of each user. They source products from all over the world to meet the needs of their customers to be complete and always up to date. They select quality products that have been certified by recognized international organizations. In today's era, PPE safety products are produced to support various forms of use. more variety Selection of products that are suitable for use in that industry A good understanding is required. They are happy to give advice and advice on the selection of PPE equipment for the most benefit in your business.


Quality, safe, and standardized products are them highest concern, to buy PPE equipment, chemical protective clothing, PPE series, N95 mask, safety shoes

25  พัฒนาเว็บไซต์ / Link-Like Exchange / Nuad Thai Boran เมื่อ: 31 สิงหาคม 2022, 14:41:32

Title: Nuad Thai Massage: How It's Different From Other Types Of Massages?


Nuad Thai massage is a type of traditional Thai massage that is done with the use of a herbal paste. It also includes other techniques such as stretching, acupressure and reflexology.


Nuad Thai massage has been around for centuries and it was originally used by Buddhist monks to heal people who were sick or injured.


How to Find A Great Nuad Thai Massage Therapist


The nuad thai massage is a traditional Thai massage that uses the thumbs and palms to apply pressure to the body. This type of massage is well-known for its therapeutic benefits and is becoming more popular in western countries.


There are many benefits to getting a nuad thai massage. It can help relieve stress, reduce anxiety, improve circulation, and much more.


Finding a qualified masseuse can be difficult though because there are so many options available. There are many places in NYC where you can get a nuad thai massage but not all of them are good quality or provide the most therapeutic experience.


If you want the best experience possible, it’s important to do your research before you book your appointment with anyone.


Nuad Thai Boran

106-108 Vicar Lane, Leeds, LS2 7NL

7days: 10.00am - 21.00pm

Website: https://www.nuadthaiboran.co.uk/
26  พัฒนาเว็บไซต์ / Link-Like Exchange / Why VG (Thailand) เมื่อ: 31 สิงหาคม 2022, 14:16:59

Rain Gutters are a type of gutter that are specifically designed to handle the increased volume of water produced by rainstorms. The Rain Gutter is designed to be installed on the side of a house, not the roof. This design helps prevent water from getting into your home.


The Rain Gutter is made from a high-quality polyester material that will not rust, rot or require any maintenance. It also has an integrated backflow prevention system which prevents any debris from getting into your home’s plumbing system and causing blockages or problems.


How to Choose The Best Rain Gutter For Your Home?

A rain gutter is a channel that directs water away from the roof and down to the ground. It is an important part of your home because it helps keep your roof, foundation, and landscaping safe from being damaged.


There are many factors that you need to consider when choosing a rain gutter for your home. Some of them include: the material, size, shape, installation process, and cost.


Why VG (Thailand)

Recognized for being the top vinyl rain gutter selling brand in Thailand, VG becomes the leader in vinyl rain gutter and roof, with advanced innovation, high-standard quality, and tailored design. 


VG team of experts controls every process of production, from selecting chemicals from world's leading brands to conducting quality tests.


Exclusively from VG, iR-uPVC offers superior strength, durability, and capability of heat reduction with 300% more UV rays shield for long-lasting home protection.

Website: https://vg-cnp.com/
27  พัฒนาเว็บไซต์ / Link-Like Exchange / What are the Main Ingredients in a Typical Thai Dish? เมื่อ: 31 สิงหาคม 2022, 13:37:35


Thai food is a cuisine that is known for its balance of flavors. It has a mix of sweet, salty, sour and spicy. The main ingredients in a typical Thai dish include fish sauce , soy sauce, lime juice, sugar, and fresh chilies.


Tips for Cooking Thai Dishes at Home

Thai food is a cuisine that has many dishes, flavors, and spices. It is often hard to find all the ingredients that are needed for a specific dish. In this article, we will provide some tips on cooking Thai dishes at home so you can enjoy the taste of Thailand without having to go out to eat.


There are many different types of Thai food and it can be difficult to find the right ingredients for a certain dish. Here are some tips on how to cook Thai dishes at home so you can enjoy the taste of Thailand without having to go out with your friends or family.


Fish sauce is a popular condiment that almost every Thai house has. Did you know that fish sauce is beneficial for your body as well? The fish sauce is made from salt and specially selected fish. This makes fish sauce full of protein, minerals, vitamins, and amino acid minerals.]


Megachef Thailand

Marine Resources Development Co., Ltd. 140/21 Moo 12, Soi Kingkaew 9/1, Kingkaew Rd., Rajadhewa, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand.


Website: https://www.megachefsauce.com/en/

28  พัฒนาเว็บไซต์ / Link-Like Exchange / How do Acne Gels Work? เมื่อ: 31 สิงหาคม 2022, 13:15:12
Acne gels work by reducing the amount of oil on the skin. They also work by killing bacteria that may cause acne. Acne gel can be applied to any type of acne and can be used anywhere on the body.

Acne medication works by reducing the amount of oil on the skin while killing bacteria that may cause acne. Acne medication can be applied to any type of acne and can be used anywhere on the body.


Acne… is one of the problems that bother teenagers that are difficult to avoid. which can occur for a variety of reasons Both hormonal problems, dirt, various skin problems That creates a lot of concern for everyone, which is looking for "acne gel", an important item that comes in to make acne disappear quickly, without leaving acne scars. Solving acne problems on the spot is the main option that is the solution for people with acne


In this article, I will explain what acne gel is and how to use it. Including choosing acne gel to suit the nature of acne. and end with acne gel that contains research-approved ingredients. Help acne disappears quickly. It definitely doesn't leave a mark!


What is acne gel?

Acne gel is a skin care that is used for pointing the "acne" area. It has a gel-like texture. Used to kill acne reduce inflammation of acne make acne disappear quickly And prevent acne. However, applying acne gel should be applied only to acne problem areas. Not suitable for applying all over the face. Use after washing your face and applying toner. To allow the ingredients in the acne gel to work and absorb into the skin before applying other nourishing creams.


Acne gels are not the same as topical acne medications and must be consulted with a doctor or pharmacist. Because there may be side effects such as allergies. irritated skin In addition, some drugs are contraindicated in pregnant or lactating women. Although the use of acne gel will see results slower than acne medication. but will be more secure and are less likely to be allergic or irritated than acne medication Acne gel is suitable for people with mild to moderate acne problems. including those who are pregnant or breast-feeding who cannot use topical acne medication and those with sensitive skin Allergy and irritation from acne medication The advantages of acne gel are:

● Inhibit the growth of bacteria C.Acnes that causes acne and gently exfoliate the skin.

● Helps to make acne collapse within a period of 1 night or can easily press acne out

● Reduce inflammation and redness of the skin, thus reducing the chance of acne scarring.

● Provides moisture to the skin It does not make my skin dry or peel. It also helps reduce oiliness that causes acne.

● be gentle does not cause irritation Can be used for both pregnant women and those with sensitive skin.
Various types of acne with acne gel

However, even acne gel can make acne disappear quickly. But not all acne can use acne gel and see results. So Plantnery would like to explain about acne characteristics that are suitable for using acne ge l.

1. A clogged acne is a pimple without a head. Can be divided into 2 types:

1.1 Open-head clogged or blackheads It will be seen as a black spot formed by oil trapped in old skin cells and reacting with air. should be pressed out for treatment

1.2 Clogged heads or whiteheads Caused by the throat having no way out, difficult to squeeze out, can develop into inflammatory acne. How to take care of this type of acne should be slaves to eat care that helps dissolve acne until the pimples open and then press out.

2. Inflamed acne is a pimple that, when pressed, will feel pain. red swelling under the skin Acne is developed from clogged pimples infected with C.Ance or cracked pore walls from squeezing acne. or the rupture of the pore wall from the neck that is larger than the pores can withstand the pressure Characteristics can be divided as follows:

2.1 Papule acne is slightly red and swollen. Should use acne gel to apply on the acne area and wait for the pus to rise or the acne will disappear by itself.

2.2 Pustule inflammatory acne is an inflamed acne with clear pus. Acne gel can be applied to make acne dry and collapse. or using a pad to suck out the pimples Do not squeeze or remove pimples yourself. This may exacerbate inflammation or cause acne scars.

2.3 Severe inflammatory acne Nodule or elephant head acne that will turn into acne holes in the future You should not squeeze the acne yourself or apply the medication yourself. but should see a doctor for treatment


In conclusion, the problem of clogged acne, looking for skincare that helps to dissolve acne head. Reducing clogging of pores, it will be more effective than that. The use of acne gel is suitable for inflamed acne that is starting to look swollen, red or more purulent. But in a good way, it's better to have an acne spot gel at home. Because clogged acne can easily become inflamed acne. Which we have acne gel that contains Tea Tree oil, an extract that has been researched to reduce acne bacteria, combined with Niacinamide to help reduce redness and dark spots from acne. with Centella Asiatica leaves that help heal wounds There is also witch hazel that reduces inflammation and prevents acne breakouts.

All this in Plantnery Tea Tree Intense Acne Gel helps acne breakouts in 12 hours. Gel reduces inflammation and prevents acne breakouts. Helps eliminate C.acne, prevent and reduce comidone. which is a major cause of acne It also helps to reduce the appearance of dark spots from acne. Can be used for all skin types, even sensitive skin.
29  พัฒนาเว็บไซต์ / Link-Like Exchange / How to Get Quality Craft Beer that is Sustainable and Consistent Every Time เมื่อ: 26 สิงหาคม 2022, 12:11:50

Craft beer is a type of beer that is made in small batches, typically by independent breweries. It is often characterized by an emphasis on flavor and taste, and may be more expensive than mass-produced beers.


Craft beers are the new trend in the market these days. They are not just about flavor anymore but also about sustainability and consistency. Craft beer drinkers want to know that what they drink will be high quality every time.


Craft Beer has been a popular drink for decades because it has such a unique taste and can be found in many different varieties. However, there are new trends emerging with craft beer, namely sustainability and consistency of quality. Craft Beer lovers want to know they can find high-quality craft beer every time they purchase it without having to worry if the
The Importance and History of Drinking Beer with Friends and Family

Drinking beer with friends and family is a great way to socialize, have fun, and get to know someone. It can be a tradition or just something that you do when you are in the mood for it.

Beer has been around for a long time. The first traces of beer were found in ancient Mesopotamia and Egypt. Beer is thought to have been discovered by accident when grain was washed out of the fields during heavy rains.


What are the Different Types of Beer Glasses?

There are many different types of beer glasses that are available for purchase. There are 12 ounce, 16 ounce, and 20 ounce glasses for those who want to drink more than one beverage at a time. The most popular glass is the pint glass which is 16 ounces. There are also some specialty glasses such as the tulip-shaped glass or the snifter-shaped glass that can be used to enhance the drinking experience.


Beer is an alcoholic beverage that has been around for centuries and there has been an evolution in how it is served from a mug to a pint glass. It's important to know how these different types of beer glasses function so you can make sure you're getting the most out of your drinking experience.


Ocean tableware To be the leading manufacturer and distributor of glassware in the Asia region. with expertise in producing world-class quality glassware To meet the needs of customers, hotel, restaurant and catering businesses, including companies and organizations With over 38 years of manufacturing expertise and design excellence, They focus on continuous improvement. to elevate the dining and drinking experience to a modern, stylish Answer every moment of happiness Help create memorable moments Ocean Glass is Asia's leading glass manufacturer and exports to more than 90 countries around the world .

Inquire about all kinds of beverage glasses for your home, business and organization at www.oceantableware.com
30  อื่นๆ / Cafe / ร้อยไหม Foxy Eyes สวยเฉี่ยวสายฝอ เหมาะกับเรารึเปล่า? เมื่อ: 05 สิงหาคม 2022, 12:30:57เทรนด์ตา Foxy Eyes ที่ดูสวยเฉี่ยวคมแบบสายฝอเหมือนดาราฮอลลีวูด กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เชื่อว่าสาวๆ หลายคนกำลังสนใจอยู่อย่างแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความสงสัยและกังวลว่า “Foxy Eyes จะเหมาะสมกับเราจริงหรือไม่?” เพราะ Foxy Eyes นั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การศัลยกรรม เครื่องยกกระชับ และวิธีการที่หลายคนนิยมอย่างการร้อยไหม 

ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับ “ร้อยไหม Foxy Eyes” ไว้เป็นตัวเลือกประกอบการตัดสินใจในการเสริมความงามกันเลย

ทำ Foxy Eyes จากการร้อยไหม 

การทำ Foxy Eyes ด้วยการร้อยไหมนั้น คือการใส่ไหมละลายไปยังบริเวณเหนือหางตา เพื่อปรับรูปตาให้ยกกระชับขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยการศัลยกรรมหรือพักฟื้นเป็นเวลานานๆ นั่นเอง ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดรอยแผลเป็นจนสาวๆ เสียความมั่นใจอีกด้วย

การร้อยไหม Foxy Eyes นั้นจะช่วยปรับลุค ให้ตาดูสวยและเฉี่ยวคมขึ้น ช่วยปรับภาพรวมของใบหน้าให้ดูอินเตอร์ ดูมีมิติมากขึ้นนั่นเอง

ตา Foxy Eyes เหมาะกับเราหรือเปล่า?

เป็นคำถามที่ใครหลายคนเป็นกังวลว่าถ้าทำ Foxy Eyes แล้ว จะเหมาะกับใบหน้าของตัวเองหรือไม่ ซึ่งต้องบอกว่า Foxy eyes นั้นสามารถทำได้ทุกคน ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้ที่ต้องการปรับลุคให้ดูเป็นสายฝอเท่านั้น แต่ยังช่วยผู้ที่มีปัญหาต่างๆ เช่น

● ผู้ที่มีปัญหาหางตาตกหรือหางคิ้วตกที่ทำให้ใบหน้าดูเศร้าหมองและดูแก่กว่าวัย

● เหมาะกับผู้ที่อยากปรับลุคของตัวเองให้ดูแซ่บหรือดูเป็นสายฝอมากขึ้น

● เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีรูปตาที่ดูเฉี่ยวคม

● ช่วยเสริมโหงวเฮ้งให้ชีวิตดีขึ้นร้อยไหม Foxy Eyes ราคาแพงไหม?

สำหรับราคาของการร้อยไหม Foxy Eyes นั้น แต่ละคลินิกจะมีราคาที่แตกต่างกันไป โดยเริ่มต้นที่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของ ”ไหม” ที่แพทย์ใช้ด้วย

พัชชาคลินิกนั้นมีไหมให้เลือกใช้อยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ

1. ไหม Double Cog เริ่มต้นที่ 4 เส้น ราคา 4,900 บาท

2. ไหมโครงตาข่าย เริ่มต้นที่ 2 เส้น ราคา 15,000 บาท


โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการร้อยไหมจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้ สรีระรอบดวงตา และรูปทรงที่คนไข้ต้องการ ซึ่งก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มทำหัตถการ อย่างคุณหมอที่ Patcha Clinic ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ร้อยไหม Foxy Eyes ที่ Patcha Clinic สวยคมได้แบบสายฝอ

พัชชาคลินิก (Patcha Clinic ) คือคลินิกเสริมความงามโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและการปรับรูปหน้าให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล เรามีบริการด้านการร้อยไหม ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ เลเซอร์ และการดูแลปัญหาผิวพรรณต่างๆ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัย พร้อมการบริการที่เป็นมิตร เพื่อตอบโจทย์ความงามของทุกคน สร้างความพึงพอใจให้กับคนไข้ทุกท่าน เหมือนมีคนในครอบครัวเข้ามาดูแล

ติดต่อ Patcha Clinic

เว็บไซต์: https://patchaclinic.com/   

โทร.: 062-292-6464 หรือ 098-909-5864

LINE: @patchaclinic

Facebook: Patcha clinic พัชชา คลินิก

Instagram: patcha.clinic

YouTube: Patcha Clinic

เปิดบริการทุกวัน เวลา 13:00 น. – 20:00 น.


31  อื่นๆ / Cafe / มาตรฐานการปฏิบัติงานจากแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2022, 11:21:09

ถูกสุขอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพนักงานในองค์กร ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและเป็นภาพสะท้อนของภาพลักษณ์องค์กรสำหรับผู้มาเยี่ยมชม แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซียให้บริการครบวงจรตั้งแต่พนักงานทำความสะอาดมืออาชีพไปจนถึงทีมทำความสะอาดทั่วทั้งอาคาร


แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย สร้างสภาพแวดล้อม สร้างประสบการณ์ดีดีในสถานที่ทำงานสำหรับลูกค้าของแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย และ บรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการมอบการบริการที่ดีที่สุดแก่พนักงานของท่าน และผู้มาเยือนในทุกจุดสัมผัส


ทำไมต้องแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย

แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซียมีความเชี่ยวชาญของบุคลากร และ ฝ่ายบริหารประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซียจึงสามารถพัฒนารูปแบบการบริการทำความสะอาด ให้เหมาะสมกับทุกลักษณะธุรกิจ และทุกความต้องการของคุณ ซึ่งการออกแบบและวางแผนการปฏิบัติงาน แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซียจะคำนึงถึง การพัฒนาบุคคล การจัดสรรงบประมาณ/เวลาที่เหมาะสม การใข้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการบริการที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซียให้บริการด้านการทำความสะอาดแบบครบวงจร ตั้งแต่พนักงานทำความสะอาดมืออาชีพเพียงคนเดียว ไปจนถึงทีมงานทำความสะอาดทั้งอาคาร


มาตรฐานการปฏิบัติงานจากแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย

● ความมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

● แบ่งเบาภาระ ด้านการบริหารบุคคลและแรงงาน

● บุคลากรประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี

● พนักงานผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

● มีแผนกอบรมและพัฒนาบุคลากร

● จัดสรรพนักงานทดแทนเมื่อขาดงาน

● มีบุคลากรระดับหัวหน้าดูแลและตรวจตราทุกหน่วยงาน

● มีระบบติดตามงานจากส่วนกลาง

● อุปกรณ์ เคมี เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และผ่านการรับรอง

● เน้นการทำงานที่ปลอดภัย ต่อพนักงานและลูกค้าบริการของแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย


1.บริการทำความสะอาดแบบครั้งเดียว 

คือการทำความสะอาดแบบพิเศษ ส่วนใหญ่จะเป็นการทำความสะอาดครบทุกขั้นตอนและครั้งเดียวจบ หากเป็นบ้าน อาจใช้เวลา 1-2 วัน แล้วแต่ขนาดบ้านและความหมักหมมของสิ่งสกปรกแต่ละจุด หากเป็นอาคาารใหญ่ ที่ซึ่งมีการสัญจรในพื้นที่ส่วนกลางหนาแน่น อาจจะรับบริการ 3เดือนครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง เป็นต้น ซึ่งการทำความสะอาดแบบพิเศษนี้ จะเป็นการให้บริการโดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ

● บริการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning )

● บริการทำความสะอาดครั้งแรก / หลังก่อสร้าง (First Clean)

● บริการดูแลรักษาพื้น / ปรับสภาพพื้น (Floor Clean) ขัดพื้นหินอ่อน-แกรนิต ล้าง ขัด เคลือบผิว แวกซ์ ปั่นเงา

● บริการทำความสะอาดพรม เก้าอี้ โซฟา ผนังผ้า ( Carpet & Furniture Clean )

● บริการทำความสะอาดกระจก ( Mirror Clean )

● บริการทำความสะอาดที่สูง / โรยตัว (High Clean) เช่น เช็ดโครงหลังคา ปัดหยากไย่


2.บริการทำความสะอาดแบบสัญญา

คือบริการทำความสะอาด แบบประจำตามหน่วยงาน โดยการปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำความสะอาดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ตามระยะสัญญา ซึ่งแอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซียจะสามารถออกแบบ การทำความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ น้ำยาทำความสะอาดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ ความความต้องการของลูกค้า พร้อมการรายงานผลของแม่บ้านทำความสะอาด โดยมีการตรวจสอบจากทีมเจ้าหน้าที่สายตรวจเป็นประจำ ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพของบริษัทส่วนกลาง อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมแม่บ้านทดแทน เมื่อพบการลางาน

จัดหาแม่บ้านประจำหน่วยงาน

● ตึกอาคาร สำนักงาน

● นิติบุคคลหมู่บ้าน คอนโด

● โรงแรม/รีสอร์ท

● ห้างสรรพสินค้า

● โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

● สถานที่ราชการ

● โรงงานอุตสาหกรรม /โกดัง

● อื่น ๆ (โชว์รูม งานแสดงสินค้า)


แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย บริษัททำความสะอาดที่ให้บริการทำความสะอาดแบบครบวงจรทั้งภายในและภายนอกอาคาร ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรและฝ่ายบริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำให้การพัฒนารูปแบบบริการทำความสะอาดออกมาได้อย่างเหมาะสม ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ผ่านบริการทำความสะอาด ในทุกระดับของการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นระดับครัวเรือน บริษัท/องค์กร ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม


Contact

Website: https://www.advancegroupasia.com
Email: callcenter@advancegroupasia.com
32  อื่นๆ / Cafe / Why Invest in a Luxury Condo in bangkok? เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2022, 10:43:59


Buying a condo in Bangkok is a great investment and there are lots of condos for sale. Condos for rent are also available. The first thing you need to know before buying a condo in Bangkok is the area. Bangkok has many areas that have different lifestyles, so it's important to choose an area that suits your needs and lifestyle.

If you're looking for condos for rent, then you should know that the prices can vary depending on the location and amenities. Generally, condominiums in the city center will be more expensive than those on the outskirts of town.


Tips for Finding the Right Condo in Bangkok


Bangkok is a city with a lot of condos. There are hundreds of condo projects in the city. So it can be tough to find the right condo. Here are some tips to help you find the right condo:


- Know your budget:


- Know your needs and requirements:


- Do your research on the location, amenities and facilities:


- Check out photos of the condo project before visiting it:


- Visit more than one project to compare what they have to offer.Why Invest in a Luxury Condo?


Investing in a luxury condo has many benefits. The first one is that it is an investment for the future. In today’s market, the prices of condos are increasing fast and it is very difficult to find a good property for sale. If you invest in a luxury condo, you will be able to sell it at a higher price in the future when the prices of other properties have gone up.


Another benefit of investing in a luxury condo is that they are easy to maintain and has low maintenance costs. This means that you don’t need to hire someone else to take care of your property or pay expensive fees for repairs and renovations.How to Find the Perfect Luxury Condo for You

There are many things that you need to consider when looking for the perfect luxury condo for you. The first thing is to know what your budget is. If you have a budget of $1 million, then that’s the range of condos that are available for you to buy. You also need to consider which area in Bangkok you want to live in. Some prefer the Central or Sathorn areas while others want a condo near the riverside.


The next thing that is important is size and location. If you have a big family, then this will mean more space and more bedrooms are needed. But if you're living alone or with one other person, then a smaller condo will be enough for your needs. The location of the condo also matters because some people want to live near their

33  อื่นๆ / Cafe / 5 Facts About Rugby International School that you may not know เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2022, 11:40:15

There are numerous things to say about each international school in Bangkok, Thailand. As for Rugby School Thailand, you may already recognise its name due to the School’s history deriving from over 450-years of British private school legacy, and its unique ethos ‘The Whole Person, The Whole Point.’ At Rugby School Thailand, your children will experience an excellent British curriculum along with co-curricular activities such as sport, music, art, performing arts, and many more.

There is a great deal to talk about Rugby International School Thailand ranging from the gigantic campus with facilities to accompany students’ activities, smaller class size, or that Rugby School Thailand is the first flagship international division of Rugby UK. However, there are still a lot more things about us that you may not know about this leading international school. 

Let’s look at 5 facts about Rugby International School that you may not know:1. The School Lake
Did you know: that Rugby School Thailand gets its own water supply from the surrounding lakes. On the campus, there are a total of five lakes connected to each other. The smallest lake is 5,000 cubic metres in size, it is known as the ‘Peanut Lake,’ while the largest lake called ‘Concert Lake’ extends up to 160,000 cubic metres; the latter is where events and concerts take place. ‘The Westlake’ was named in honour of Nigel Westlake, the School’s founding Headmaster, and is where students can enjoy co-curricular programmes such as sailing and kayaking.

2. Rugby School Goes Green

Rugby School Thailand is committed to the wellbeing of the environment it sits in and much has been done to support the campus to be more environmentally friendly and ecologically responsible. There are 2209 solar panels across the whole campus, each creating 340 watts of electricity per day. The School is collaborating with the BANPU INFINERGY team to create  renewable energy sources, which has been a successful partnership. Rugby School is able to generate over 25% of the school’s energy supply and aims to keep increasing this number in the near future. As the School grows, it  commits to keep up its green credentials with more solar panels being installed and plans for one of the lakes (‘Moon Lake’) to host over 300 floating panels.

3. The ‘9’ Landscape


Noone would notice this particular detail unless they were flying a helicopter or a drone. Near the ‘Concert Lake,’ you can see the number 9 in Thai numeric on the ground. This was created in the honour of the late King Rama 9, King Bhumibol Adulyadej. If you get the chance, look out for this beautiful detail!

4. Rich Rugby Heritage


As the name suggests, Rugby School has a long history with the sport. In fact, rugby was invented at Rugby School back in March 1823 when William Webb Ellis, a Rugby School student, picked up a football in his arms and ran with it, thus creating a ‘rugby’ play style which later became the world-famous sport of today.

5. The ‘Gold’ Temple
When visiting Rugby School, at the start of the long driveway, you can see a religious shrine that says ‘Gold’ in Thai. People from across the country come here to make wishes. If their wish comes true, they return to the temple with a promised gift to say thank you. Occasionally, during the evening you will notice an outdoor cinema screen showing movies inside the temple - this is an example of a thank you gift, as it is believed that the spirit of the shrine enjoys movies.


While that concludes the 5 unusual facts about Rugby School Thailand, there are many more interesting things about Rugby International School Thailand that we encourage you to learn about by visiting the website or taking a tour of our campus to see how the School can help your children achieve their goals.

Rugby School Thailand
‘The Whole Person, The Whole Point’ is the School ethos. It has a 450-year-old British private school legacy that it has used to create a leading British international school within easy reach of Bangkok, Thailand. The aim at Rugby School is to improve the individual outcome for every student in its care with academic excellence, co-curricular activities and traditional values. Its award-winning education promotes a diverse, happy and active lifestyle for day and boarding students.
34  อื่นๆ / Cafe / ต้องการขายรถมือสอง ทำอย่างไรให้ปลอดภัย ได้เงินจริง? มาหาคำตอบกับ CARRO เมื่อ: 05 มกราคม 2022, 14:18:51ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก เชื่อว่าหลายคนอาจจะกำลังมีความคิดที่ต้องการขายรถ มือสอง เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายด้านอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีความกังวลว่าจะขายรถได้เงินจริงๆ หรือเปล่า รวมไปถึงความกังวลว่าผู้รับซื้อรถอาจไม่ได้โปร่งใสอย่างที่คิด ซึ่งเคยมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้ว

ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว เคยเกิดกรณีที่ว่า มีผู้สนใจซื้อรถมือสองมาติดต่อขอซื้อรถยนต์ จากนั้นมีทำสัญญากันเองระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายโดยไม่ผ่านธนาคารหรือไฟแนนซ์ เมื่อผู้ซื้อได้รถยนต์ไปแล้วก็เชิดหนี ไม่ส่งค่างวดต่อ ทำให้ผู้ขายหรือเจ้าของรถยนต์ได้รับความเดือดร้อน 

แล้วจะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น? มาดูคำตอบกันเลย

กรณีที่ 1: ต้องการขายรถติดไฟแนนซ์

หากเจ้าของรถมีความจำเป็นต้องการขายรถด่วน โดยที่ยังผ่อนไฟแนนซ์ไม่หมด ก็สามารถเข้าไปติดต่อที่สถาบันทางการเงินกับผู้ซื้อได้ทันที เพื่อทำการโอนเปลี่ยนสัญญาเป็นชื่อของผู้ซื้อแทน ซึ่งในกระบวนการนี้ ทางไฟแนนซ์นั้นสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ซื้อนั้นมีเครดิต สามารถผ่อนได้จริง เมื่อโอนเปลี่ยนชื่อสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะต้องจ่ายส่วนของค่างวดที่ยังค้างเพื่อปิดบัญชี และจ่ายส่วนที่เหลือตามตกลงให้กับผู้ขาย สุดท้ายคือแจ้งการเปลี่ยนเล่มทะเบียน

นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น ผู้ขายก็ไม่จำเป็นต้องกังวลต่อไปว่าจะมีปัญหาทางตามมาทีหลัง หากผู้ซื้อนำรถยนต์ไปกระทำอะไรที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่มีชื่อผูกกับกรรมสิทธิ์รถยนต์แล้วนั่นเอง 

กรณีที่ 2: ผู้ขายเป็นเจ้าของรถ

หากท่านผ่อนรถหมดแล้วหรือซื้อรถด้วยเงินก้อน ก็จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อย่างเต็มตัว ซึ่งในการป้องกันการถูกโกงเมื่อต้องการขายรถ ก็สามารถทำสิ่งต่างๆ ก่อนขายได้ ดังนี้

● ขอให้ผู้ซื้อนำเอกสารรายงานเครดิตบูโรและรายงานการเดินบัญชี (Statement) มาแสดง เพื่อให้เห็นว่ามีศักยภาพในการผ่อนชำระหนี้และมีความตั้งใจซื้อจริงๆ

● ทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีรายละเอียดครบถ้วน รวมถึงลายเซ็นของผู้ขายและผู้ซื้อ พร้อมให้ผู้ซื้อแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน รายละเอียดในการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล เพื่อความสะดวกหากต้องการติดตามในภายหลัง

● มีพยานหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ ร่วมรู้เห็นเป็นพยานในการลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายระหว่างทั้งสองฝ่าย ที่สำคัญต้องมีให้มีรายละเอียดการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของพยานไว้ด้วย

● แนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำสัญญาซื้อขายกันเอง เพราะอาจเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการดำเนินการ ทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายได้ ควรเลือกทำสัญญาผ่านตัวแทน เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน ที่น่าเชื่อถือแทน ในครั้งต่อไปที่ท่านต้องการขายรถ ก็ขอแนะนำให้ลองทำตามข้อแนะนำที่กล่าวไปข้างต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพราะอาจทำให้เสียทั้งเวลาและทรัพย์สินได้นั่นเอง

ส่วนท่านใดที่ต้องการต้องการขายรถด่วน ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง รถกระบะ รถสปอร์ต หรือต้องการขายรถตู้ด่วน สามารถติดต่อ CARRO Express ที่จบการขายได้ไวภายใน 24 ชั่วโมง ได้ราคาดีตามสภาพรถตามจริง ช่วยปิดไฟแนนซ์ได้ในกรณีที่ยังผ่อนไม่หมด พร้อมมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดทุกขั้นตอน ที่สำคัญคือไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  หากสนใจขายรถกับ CARRO Express ดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย 

CARRO Express

ต้องการขายรถ จบไว ได้ราคาดีๆ ต้องที่ CARRO Express [คลิก] ]] https://th.carro.co/sell-car/express  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 02-508-8425

LineOA: @carrothai

Facebook: ‌‌CARRO Thailand

IG: carrothaiหน้า: 1 [2]